Parkeringsregler i Høje-Taastrup Kommune

Reglerne er gældende i grundejerforeningen, bestyrelsen har ingen indflydelse på reglerne.

Der er den 1. marts 2014 trådt nye parkeringsregler i kraft. Høje-Taastrup kommune har indført noget særlige regler for parkering af personbiler, lastbiler, trailer og campingvogne.

Disse parkeringsreglerne gælder både i byer og på landet med undtagelse af private fællesvej i landzone. 

Hvis parkeringsreglerne overtrædes, vil der blive opkrævet en bøde af politiet.

Personbiler
Det er tilladt at standse eller parkere delvist på fortovet inden for tættere, bebygget område. Parkering må ikke være til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, og maksimalt halvdelen af bilen og højst 2 hjul i bilens længderetning må parkeres på fortovet. Personbiler defineres som et køretøj med en tilladt totalvægt, som ikke overstiger 3.500 kg.

Lastbiler, busser, autocampere m.v.
Parkering må kun ske i tidsrummet fra kl. 19.00 – 07.00 på steder, hvor parkering for disse køretøjer er tilladt ved særlig afmærkning. Lastbiler, busser og autocampere er et køretøj med en tilladt totalvægt over 3500 kg.

Trailere, campingvogne, motorredskaber og traktorer
Påhængskøretøjer som campingvogne og trailer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg må dog parkeres i indtil 24 timer med mindre andet er markeret ved afmærkning.

 

§ 56. Der anvendes følgende afmærkning for standsning og parkering:

T 33 Parkeringsbås
Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte linjer eller markeres med væsentligt afvigende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred linje. Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Såfremt en køretøjstype, fx bus, taxi, lastbil eller motorcykel, angives med tekst eller symbol, må standsning og parkering kun foretages af denne køretøjstype.

Er parkeringsbåsen forsynet med V 23 Invalidesymbol, angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.